பொன்மொழிகள்

ஆற்றல்!

நம்பிக்கையும் அன்பும் ஆன்மாவின் தாய்பால்; இவ்விரண்டையும் பெறாவிட்டால் ஆற்றல் முழுவதும் அழிந்து போகும்.

கருத்து தெரிவிக்க